Pojďte s námi poznat krásnou lokalitu, která je srdcem Vysočiny. Říkáme jí Na Skřivánku. Je to velmi rozmanité území s rozsáhlými mokřady, potůčky, vrbinami a lesy. Místo vybízející k životu, které chceme ochránit. Jak to uděláme? Společně s Vámi tohle místo koupíme. Na Skřivánku je aktuálně na prodej téměř 8 hektarů pozemků. Abychom je mohli koupit, musíme sehnat 3,5 miliónu korun do konce května 2024. Pojďte do toho s námi.

Potřebná částka již byla dosažena.

Velice děkujeme za velkorysý dar Kraji Vysočina i všem ostatním dárcům bez ohledu na to, jakou částkou přispěli. Tento úspěch je naším společným úspěchem. Veškeré peníze, které na konto Místa pro přírodu přijdou nad potřebnou částku na výkup lokality Na Skřivánku, budou použity na další výkupy přírodně cenných lokalit – viz www.mistoproprirodu.cz.

Komu pomůžeme?

Sýc rousný
Zábělník bahenní
Vážka jasnoskvrnná
Lokalita Na Skřivánku

Proč?

Příroda má u nás velký problém. Vlastně několik problémů.

Tím asi největším jsou ohromné unifikované plochy. Nekonečná pole s kukuřicí. Nekonečné louky pokosené celé během několika hodin. Nekonečné lesy složené jen ze stejně starých borovic. Nekonečná křoví na bývalých pastvinách, kde už roky nikdo nepase… Příroda ale potřebuje pestrost. Čím jemnější mozaika různých typů prostředí, tím pro většinu druhů rostlin i živočichů lépe.

Druhým problémem je, že zachovalé či obnovované kousky přírody jsou mnohdy velmi malé. Čím větší je plocha přírodních stanovišť, tím je cennější.

Na Skřivánku je ideálním místem. Již dnes je zde velmi zajímavá mozaika nejrůznějších stanovišť, kterou bude možno v případě výkupu ještě dotvořit o další dnes zde chybějící (např. tůně). A vhodnou údržbou tuto mozaiku zachovat i do budoucnosti. Část určená k výkupu má téměř osm hektarů, navíc na ni navazují lesní i luční pozemky, díky čemuž se může stát centrem života pro široké okolí.

Sýc rousný je úžasná a neobvyklá sova, která potřebuje ke svému životu staré stromy s dutinami k hnízdění a palouky k lovu potravy. Vážka jasnoskvrnná je klenotem naší přírody, potřebuje tůně s bohatou pobřežní vegetací a vzrostlou zelení v okolí. Překrásně kvetoucí zábělník bahenní potřebuje ke svému životu pravidelně kosené mokřadní louky, Sýc, vážka či zábělník samozřejmě nejsou jediné druhy, které Na Skřivánku žijí či by mohly při vhodné péči žít. Více se dozvíte dál!

Na začátek

Jak podpořit výkup lokality Na Skřivánku?

Finančním darem na účet veřejné sbírky Českého svazu ochránců přírody Místo pro přírodu. Využít můžete platební bránu nebo zaslat peníze na účet sbírky 9999922/0800 jiným způsobem.

Dar můžete označit heslem „Skřivánek“, ale není to nezbytné, neboť veškeré dary na účet Místa pro přírodu, které nebudou výslovně určené pro jiné lokality, budou až do získání potřebné částky směřovány na výkup Skřivánku.

Poskytnuté dary můžete využít ke snížení Vaší daně z příjmu. Za rok 2023 si mohou fyzické osoby takto odečíst z daňového základu až 30 % (minimální úhrnná hodnota daru pro možnost odpočtu je 1 000,- Kč nebo min. 2 % z daňového základu). Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2 000 Kč; v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % z již sníženého základu daně. Potvrzení o daru Vám rádi vystavíme.

Velmi pomůže i šíření prosby o dar mezi další potenciální dárce, mecenáše, firmy, které by mohly být ochotny tuto úžasnou šanci na vytvoření dalšího rozlehlého Místa pro přírodu finančně podpořit.

Plakátek v pdf ke stažení

Na začátek

Co za to?

V první řadě samozřejmě dobrý pocit, že jste pomohli správné věci, naší přírodě, desítkám zajímavých druhů živočichů a rostlin.

A co dál?

  • Můžete získat unikátní darovací certifikát, věnovaný přímo lokalitě Na Skřivánku, ať již pro sebe nebo jako dárek svým blízkým.

Certifikát si můžete objednat zde.

  • Při daru nad 3 000 Kč si budete moci vybrat jednu ze tří odborných exkurzí, které budou během jara a léta pro dárce připraveny – botanická, entomologická a ornitologická. Navštívíme jak Skřivánek, tak některou z nedalekých lokalit v péči Pozemkového spolku Gallinago, kde již péče probíhá a kde uvidíte, jak to za pár let bude vypadat i Na Skřivánku. Počet míst každé exkurze je omezen na 15.
  • Při daru nad 12 000 Kč se budete moci zúčastnit všech tří exkurzí. Počet míst je omezen na 15.
  • Při daru nad 30 000 Kč můžete získat originální ručně malované triko s motivem sýce, vážky či zábělníku (dle vlastního výběru) ve vámi určené velikosti. Počet kusů je omezen na 10.
  • Při daru nad 50 000 Kč si budete moci na Skřivánku sami vyzkoušet pod odborným dohledem bagrování tůně malým bagříkem, až k němu dojde. Počet je omezen na 5.

Svou odměnu si můžete vybrat zde.

  • Dárce, který podpoří výkup lokality Na Skřivánku největší částkou, bude moci navrhnout pojmenování první zde vybudované tůně. (Aktuálně je nejvyšší dar 150 000 Kč.)

Na začátek

Podrobnosti o lokalitě

Lokalita Na Skřivánku je součástí oblasti více či méně zachovalých mokřadů severozápadně od Jihlavy. Je pravděpodobně posledním větším mokřadním celkem této oblasti, který dosud stál mimo pozornost ochránců přírody. Po okraji lokality protéká větší potok (není součástí výkupu), do nějž ze zájmových pozemků směřuje několik drobnějších vodotečí. Nachází se zde několik pramenišť. Zachovalé zbytky mokřadních luk mají místy charakter rašelinných luk či slatinišť, dlouhodobě však nejsou udržovány. Velkou část plochy porůstají různé, z velké části vrbové, porosty, z nichž některé budou v rámci obnovy luk odstraněny, jiné zachovány. Některé partie již připomínají bezmála prales. Roste tu mimo jiné i několik nádherných starých vrb a morfologicky unikátní sloupovitá lípa. Součástí pozemků je i v současné době zemědělsky obhospodařovaná louka, ideální pro tvorbu tůní, a nevelký, spíše extenzivně obhospodařovaný les.

O možnosti výkupu jsme se dozvěděli až koncem léta, takže podrobnější biologický průzkum lokality nebylo možno provést. Z více méně náhodných pozorování uplynulých let víme, že zde roste či ještě nedávno rostly například zábělník bahenní, vrbovka bahenní a tmavá, suchopýr úzkolistý, pastarček potoční, violka bahenní, kozlík dvoudomý a několik vzácnějších druhů ostřic. Byl zde zaznamenán výskyt sýce rousného, kulíška nejmenšího, puštíka obecného, krahujce obecného či datla černého.

Hlavní význam lokality ale není v tom, co zde dnes je, ale co zde při vhodné péči může být!

Ze zkušeností z obdobných lokalit v regionu víme, že vlhké louky se při vhodné údržbě téměř jistě stanou hnízdištěm bekasin či tokaništěm sluk. Vybudované tůně určitě osídlí řada druhů obojživelníků a vážek, včetně celoevropsky chráněné vážky jasnoskvrnné, která se v regionu sporadicky vyskytuje. Objevit se tu může některý ze všivců, vzácných „pravěce vyhlížejících“ poloparazitických rostlin, orchidejí, či čertkus, na který je vázán výskyt některých vzácných druhů motýlů.  A jistě i mnoho dalších druhů.

Více fotografií z lokality Na Skřivánku najdete tady.

Na začátek

Obnovovat místa pro přírodu umíme

Český svaz ochránců přírody již vykoupil a ve spolupráci s místními pozemkovými spolky pečuje o téměř 200 hektarů přírodně cenných pozemků (viz www.mistoproprirodu.cz). V některých případech jde o záchranu dochované přírody, v jiných byl výkup realizován s cílem přírodu na místě obnovit.

Pozemkový spolek Gallinago, který péči o Skřivánek po výkupu převezme, se v současné době stará o většinu cenných mokřadů v okolí – mimo jiné o lokality U Farského lesa, Hajnice, Pod Trojanem, U Šeredů, Nad Svitákem či Chvojnov (viz www.prirodavysociny.cz).

Právě nedaleký Chvojnov je vzorem toho, co bychom chtěli vytvořit na Skřivánku: Část pozemků navazujících na stejnojmennou přírodní rezervaci vykoupil před lety v rámci kampaně Místo pro přírodu Český svaz ochránců přírody. V tu chvíli nešlo o přírodně nijak zvláště cenné pozemky. Pozemkový spolek Gallinago tam následně vybudoval soustavu tůní, provedl opatření k omezení příliš agresivních druhů rostlin a části pravidelně kosí. Z místa se stal ráj pro mnoho druhů zvířat a rostlin. Přijďte se podívat!

Dalším úspěšným společným projektem Českého svazu ochránců přírody a Pozemkového spolku Gallinago je Místo pro přírodu V Krejdách nedaleko Žďáru nad Sázavou. To, že se tam díky podařené revitalizaci objevili dokonce raci, proběhlo v létě 2023 řadou médií.

Pomozte nám, aby další oáza přírody vznikla na Skřivánku!

Na začátek